Ile czasu trwa rehabilitacja po udarze?

Ile czasu trwa rehabilitacja po udarze?

Zdrowie

Ile czasu trwa rehabilitacja po udarze? Rehabilitacja po udarach mózgu – nie tylko tych niedokrwiennych, ale również krwotocznych – stanowi konieczny i podstawowy element procesu leczniczego. Pacjenci powinni być więc obejmowani opieką o charakterze kompleksowym współpracujących ze sobą ściśle różnych specjalistów. Co istotne, rozpoczęcie rehabilitacji po przebytym udarze mózgu, ma jeszcze miejsce na terenie szpitala.

Z kolei zaś rehabilitacja po pobycie w szpitalu, wykazuje długofalowy charakter i w niektórych wypadkach, musi potrwać przez całe życie. Dlatego też trudne jest jednoznaczne udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak długo może trwać rehabilitacja po udarze mózgu, gdyż każdy przypadek musi być za każdym razem rozpatrywany w sposób indywidualny.

Rehabilitacja po udarze – im szybciej, tym lepiej dla pacjenta

Warto tutaj zauważyć, iż ćwiczenia rehabilitacyjne winny mieć charakter ciągły i kompleksowy, a poza tym zacząć się możliwie jak najwcześniej – w chwili, kiedy stan ogólny zdrowia, będzie odpowiednio ustabilizowany. Konkretny sposób postępowania fizjoterapeutycznego, jest niewątpliwie zależny od stopnia uszkodzenia neurologicznego. Jednakże rehabilitację aktywną po udarach mózgu, wprowadza się nawet w pierwszych dobach od momentu przyjęcia osoby chorej na szpitalny oddział.

Trudno jest jednoznacznie określić, jak długo może potrwać proces rehabilitacji po udarze mózgu, gdyż czas jej trwania jest dosyć zróżnicowany. Zależeć to będzie w od co najmniej paru różnych czynników. Wpływ na czas trwania rehabilitacji, ma między innymi:

  • wiek pacjenta,
  • typ udaru mózgu,
  • typ i ilość schorzeń towarzyszących,
  • czas rozpoczęcia procesu rehabilitacji,
  • rozległość zmian w mózgu, które zostały spowodowane przez incydent udarowy, 
  • poziom komunikacji pomiędzy pacjentem a terapeutą, 
  • częstotliwość zabiegów o charakterze terapeutycznym,
  • zastosowane terapeutyczne metody,
  • chęć współpracy ze strony osoby chorej. 

Im lepszy będzie psychofizyczny stan chorego, tym większe są szanse na krótszy czas rehabilitacji, a przede wszystkim na odzyskanie zupełnej sprawności. Niestety, w przypadku niektórych pacjentów, nie da się przywrócić pełnej sprawności. Jednakże i w takich przypadkach należy przeprowadzać rehabilitacyjne zabiegi, żeby możliwie było przywrócenie maksymalnego poziomu sprawności.

Rehabilitacja po udarze mózgu – etapy

Rehabilitacja po udarze mózgu, ma trzy różne etapy – wczesny, późny, oraz ambulatoryjny. Czas rehabilitacji po udarach mózgu w przypadkach lżejszych, mieści się w przedziale 6 tygodni do 6 miesięcy. W tych najcięższych, konieczna jest rehabilitacja trwająca kilka lat, a nawet i do końca życia pacjenta. W procesie rehabilitacji, bardzo ważne jest założenie sobie niezbyt odległych w czasie małych celów, głównie mających charakter funkcjonalny. Może to być możliwość samodzielnego ubierania się, mycie zębów czy też właściwe chwycenie kubka. Osiąganie tego typu drobnych założeń, nie tylko pomoże osobie chorej w życiu codziennym, ale także bardzo pozytywnie zmotywuje ją do kontynuowania pracy nad sobą. Kiedy widoczne są rezultaty, to na pewno mobilizacja do terapii, jest łatwiejsza.

Czas trwania rehabilitacji po udarze – od czego zależy?

Czas trwania procesu rehabilitacyjnego po udarze, zależny jest od kilku różnych czynników, głównie od możliwości i technik terapeutycznych, jak i intensywności prowadzonych zabiegów. Jednakże w żadnym wypadku, nie można zrezygnować z rehabilitacji i trzeba zacząć ją możliwie jak najwcześniej po udarze. Niezwykle istotne jest wyznaczenie sobie celów, które winny być osiągnięte w niedługim czasie, jak również po dłuższym okresie fizykoterapii. Warto także mieć na uwadze, iż podczas trwania rehabilitacji trzeba monitorować postępy, jakie robi pacjent, żeby w razie czego móc zmodyfikować przebieg przeprowadzanej terapii. Podczas jej trwania, nie możemy zapomnieć także o edukacyjnym aspekcie. Rehabilitacja nie tylko winna wspomagać powrót do pełnej sprawności. Służy ona także do nauki rozpoznawania zupełnie nowych, potencjalnych kłopotów, jak również uczy radzić sobie z ewentualnymi, nowymi komplikacjami.

Ile czasu trwa rehabilitacja po udarze?
Ile czasu trwa rehabilitacja po udarze?

Jasno możemy zatem zauważyć, iż okres trwania rehabilitacji zależny jest od wielu różnych czynników i w każdym konkretnym przypadku, może on być zupełnie inny. Trzeba uwzględniać sytuację indywidualną pacjenta, specyfikę udaru, stan zdrowia, wiek, a nawet i chęć współpracy osoby chorej i przebieg komunikacji prywatnego ortopedy pomiędzy terapeutą a chorym. Ogromne znaczenie ma chwila zaczęcia rehabilitacji, gdyż zbyt późna może w znaczny sposób wydłużyć czas trwania całej terapii, tym bardziej, jeżeli pacjent nie zamierza współpracować i ma kłopoty zdrowotne.

Rehabilitacja po przebytym udarze mózgu, może potrwać od kilku tygodni, nawet do kilku lat. Warto mieć na uwadze, iż tempo ustąpienia wybranych symptomów, takich jak chociażby zaburzenia równowagi, niedowład, czy też bóle głowy, to indywidualna kwestia, zaś przewidzenie finiszu terapii, nie jest proste. To z tego powodu, tak istotne będzie ustalenie krótkoterminowych założeń, które usprawnią bezpośrednio życie osoby po udarze, jak i jej najbliższego otoczenia.